• Nông Văn Hùng
 • 4) Tổ Văn phòng
 • Tổ trưởng VP, UVBCH CĐ
 • Nguyễn Đình Cảnh
 • 4) Tổ Văn phòng
 • Tổ phó VP
 • Lê Quang Vũ
 • 4) Tổ Văn phòng
 • Nhân viên Bảo vệ
 • Lê Thị Thu Hằng
 • 4) Tổ Văn phòng
 • Nhân viên Thư viện
 • Y Phôn Rơ Je
 • 4) Tổ Văn phòng
 • Nhân viên Y tế
 • Nông Thị Loan
 • 4) Tổ Văn phòng
 • Văn thư, TQ