• Trần Bình Phương
 • 5) Tổ GDCD, NN, TC, QP
 • Tổ trưởng CM, TBTTr ND
 • Trịnh Thị Thắm
 • 5) Tổ GDCD, NN, TC, QP
 • Tổ phó CM
 • Phan Thị Dàng
 • 5) Tổ GDCD, NN, TC, QP
 • Giáo viên
Nguyễn Thị Thúy Nga
 • Nguyễn Thị Thúy Nga
 • 5) Tổ GDCD, NN, TC, QP
 • Giáo viên
 • 0911673774
 • nganguyenlak@gmail.com
 • Võ Khắc Vinh
 • 5) Tổ GDCD, NN, TC, QP
 • Bí thư ĐTNCSHCM
 • Quách Thị Hạnh Duyên
 • 5) Tổ GDCD, NN, TC, QP
 • UVBCH CĐ, UVBCH ĐTNCSHCM
 • 0349573764
 • hanhduyen16051991@gmail.com
 • Lê Đại Nghĩa
 • 5) Tổ GDCD, NN, TC, QP
 • Giáo viên
 • 0941635656
 • dainghia2907@gmail.com