Trần Hữu Phước
 • Trần Hữu Phước
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ
 • 0966 83 78 79
 • huuphuoctran79@gmail.com
 • * Phụ trách, quản lý chung và chịu trách nhiệm cao nhất trước Sở Giáo dục và Đào tạo, trước cấp trên và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường. * Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau: 1. Công tác chính trị tư tưởng; Đối ngoại và phối hợp với các cơ quan, tổ chức đơn vị ngoài nhà trường. 2. Công tác quy hoạch, chiến lược; Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, kế hoạch giáo dục năm học. 3. Công tác tổ chức bộ máy nhân sự; Công tác tài chính, tài sản; Chủ tịch các Hội đồng. 4. Quản lý tổ Văn phòng. 5. Xử lí các văn bản của phòng KH-TC, TCCB và một số văn bản chỉ đạo điều hành khác của Sở GD&ĐT, của Huyện và các cấp trên. * Trình độ: Cử nhân sư phạm Ngữ văn; Thạc sĩ Ngôn ngữ học.
Phạm Huy Thành
 • Phạm Huy Thành
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Chi bộ
 • 0979 985 968
 • ongthanhlak@gmail.com
 • * Giúp Hiệu trưởng Phụ trách và chịu trách nhiệm về các mảng công việc sau: 1. Công tác dữ liệu Khảo thí KĐCL giáo dục Công nghệ Thông tin; Công tác dạy nghề, hướng nghiệp; Công tác CSVC, thiết bị, phương tiện dạy học; Công tác nội trú; Công tác chủ nhiệm; Công tác thi đua khen thưởng, khuyến học khuyến tài; Công tác dân tộc, kết nghĩa; Phong trào thể dục thể thao; Sắp xếp TKB; Quản lý trang Web. 2. Quản lý Tổ Toán, Tin, Khảo thí; Tổ Lí, Hóa, Sinh. 3. Xử lý triển khai các văn bản của phòng KT&KĐCLGD-CNTT, Văn phòng, phòng GDTX-CN. 4. Thay mặt Hiệu trưởng quản lý nhà trường và giải quyết các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công, ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước cấp trên và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. * Trình độ: Cử nhân sư phạm Toán-Tin, Thạc sĩ quản lý*
Bùi Quang Định
 • Bùi Quang Định
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0934 922 246
 • buiquangdinh82@gmail.com
 • * Giúp Hiệu trưởng Phụ trách và chịu trách nhiệm về các mảng công việc sau: 1. Công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi; Phụ đạo học sinh yếu kém; Bồi dưỡng thường xuyên; Công tác Kiểm tra nội bộ; Dạy thêm học thêm; HĐNGLL; Trải nghiệm sáng tạo; Công tác An ninh trật tự; Kỷ luật học sinh; Công tác Pháp chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, An toàn giao thông, Các cuộc vận động; Công tác Phòng cháy chữa cháy, Y tế học đường, Tư vấn học đường; Công tác Lao động vệ sinh. 2. Quản lý Tổ Văn, Sử, Địa; Tổ GDCD, tiếng Anh, GDTC, QP-AN. 3. Xử lý, triển khai các văn bản của phòng GDTrH, phòng Thanh tra, phòng CTrTT. 4. Thay mặt Hiệu trưởng quản lý nhà trường và giải quyết các công việc khác khi Hiệu trưởng phân công, ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước cấp trên và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao. * Trình độ: Cử nhân sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ văn học Việt Nam.