• Huỳnh An Đường
 • 2) BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch CĐ, Tổ trưởng CM
 • Vy Thị Kim Duyên
 • 2) BCH Công Đoàn
 • Phó CTCĐ, Tổ trưởng CM
 • 0982083416
 • Nông Văn Hùng
 • 2) BCH Công Đoàn
 • Tổ trưởng VP, UVBCH CĐ
Nguyễn Thị Trang
 • Nguyễn Thị Trang
 • 2) BCH Công Đoàn
 • UV BCHCĐ
 • 0356242801
 • trangnguyenthi652@gmail.com
 • Quách Thị Hạnh Duyên
 • 2) BCH Công Đoàn
 • UVBCH CĐ, UVBCH ĐTNCSHCM
 • 0349573764
 • hanhduyen16051991@gmail.com